Image: Chief Lady Bird, “Bear Medicine”, (2020)
https://www.instagram.com/chiefladybird/

Nunaliknik Ikpigusukniq Ilanga 2

Nunaqaqqaasimayut Sanaguaqtuliriniqmi Kamayiit Tusagaksaq
February 14
2023

EN

Apply HERE

  • Only 1 application is required. Closing date for applications is February 20, 2023

Nunaqaqqaasimayut Sanaguaqtuliriniqmut Kamayit kayusiyumik ikayuqtut Nunaqaqqaasimayut sanaguaqsuutnik tamauna Nunaliknik Ikpigusukniq kiianauyaksaq igirasititausimayuq.

Nunaliknik Ikpigusukniq Ilanga 2: Una nunaliknut pisimayuq kiinauyaq saqitausimayuq piliriqatigilugit Kanata Katimayigit Sanaguaqtibut Pinguaqtinulu. Kiinauyaq igirasititausimayuq ilisaqsisimayuq taapkua Nunaqaqqaasimayut sanaguaqsimayanginik ammalu piusituqangit aktuqtautialauqmata Nuvakjuaqnaq-19 aituqluivaliatilugu aanianaqtumik. Nunaliit ikpigusukniq turaaqtuq ikayuqluni inutuinnaqnik sanaguaqtinik ammalu qauyimayimmariknut piusituqaqnik kayusiyumik piliriyunaqniaqmatta ammalu ikayuutilutik utittiarasukniganut taapkua pinasuaqviuniga.

Nunaliknik Ikpigusukniq piruqtuq taapkunangat Takuyagaqaqvikmi kamayit paqiyanginut, tamainnik ikayuqtigiiklutik igirasititausimayuq una tuniuqailauqtuq kiinauyanginik Nunaqaqqaasimayut sanaguaqtinut taikani 2020. Takuyagaqaqvikmi kamayit paqiyanginut saqitausimayuq nunaliknik ikpigusugumalutik: tuaviqnaqtukuuqsimayunut kiinauyaksaq. Kiinauyaksatigut ikayuqtauyut Kanatami Katimayinginit Sanaguaqtinut Pinguaqtinulu, ikayuqtauyut nunaliit tammaangat nunaqaqqaaqsimayut pinguarusigititut sanaguaqsimayunulu katujiqatigiit, Nunaqaqaaqsimayut Kiinauyaksaqtaarasuktunik Qauyisaqvik titiraqvinga, ammalu Inuit Sanaguaqtuliriyikkut Tungavingat, ukua Nunaqaqqaasimayut Sanaguaqtuliriniqmut Kamayit tuniuqaikaniqattaqtut qanigiyaani $435,000 tikillugu kiimauyaqsaqtaarasugunaqtut tamauna Nunalingni ikpigusukniq.

Taimalu piyariiqsimaliqtilugu kayusittialauqniga tuaviqnaqtuqsiuti kiinauyaksait, ammalu atuni angirutivut taapkunuga Kanatami Katimayinut, Nunaliknik Ikpigusukniq Ilanga 2: Kiiyauyaksaq Angumatilirutiksanut tunisisimaniaqtuq piyauyunaqlutik kiinauyaksait Allanit, Allaingayunit, ammalu Inuknit sanaguaqtinit ammalu piusituqaliriyit sanayiginut. Paqiyumavugut ammalu kayusiluta paqnakniqput nunatini takvuuna kiinauyaqaqtitiyuq pilitititiyutauyuq.

Una kiinauyaksaq matuinngayuq inutuinnaqnut atuni Nunaqaqqaasimayut sanaguasuutnik ammalu piusituqaliriyit sanayiginut ukua piliriaginut ammalu inuusigit aktuqtausimayut Nuvakjuaqnaq-19.

Atuni Inuk pinayugunaqtuq atausiaqluni taimalu kiinauyait tikiutinasukniaqmatta amisinut ajuqnanginilimaagagut. Taapkia kiinauyaksait tuniuqaqtauniaqtut sivuliq pigiaqtuq maliklugu ammalu kiinauyait saniqvaktausimayut Allanut, Inuknut ammalu Alaingayunut nunaqaqtut ajigiingituni aviktuqsimayuni, Uiviit, ammalu inutuinnait pigarutilit. Kiinauyaq saniqvaktausimayuq tamainut taapkunuga taimalu anginiqsamik pivaalirasugutiqaqniaqmatta.

150 ajungitut Inuit atuni pititauniaqtut $3,000 atuni

Nunaqaqqaasimayut Sanaguaqtuliriniqmi Kamayiit tamaaniiput ikayuriaqsimayut iliknik.

Isumagiinaqpasi tamapsi taimangalimaaq,

Nunaqaqqaasimayut Sanaguaqtuliriniqmi Kamayiit


Thank You to our Generous Partner